Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Teiwes Advocatuur

1. Algemeen
Teiwes Advocatuur (TA) is een handelsnaam van Catei B.V., gevestigd aan de
Zuid-Hollandlaan 7 in Den Haag.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan TA, tenzij
ten aanzien van specifieke opdrachten daarvan schriftelijk wordt afgeweken.

3. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst van opdracht inzake (juridische) dienstverlening tussen TA als
opdrachtnemer en de cliënt als opdrachtgever komt pas tot stand nadat de opdracht
door TA schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat TA
daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van cliënt uitvoert.

4. Aard en uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverbintenis voor TA in.
Elke opdracht wordt door of vanwege TA naar beste kunnen en met de
zorgvuldigheid die van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht
uitgevoerd. Uit de aard van de opdracht wordt een bepaald resultaat nooit
gegarandeerd.

4.2 Bij de uitvoering van de opdracht is TA gebonden aan de door de overheid en/of
de Nederlandse Orde van Advocaten aan de advocatuur opgelegde (gedrags)regels.
Informatie ter zake is desgevraagd te verkrijgen bij TA of de Nederlandse Orde van
Advocaten te ’s-Gravenhage.

4.3 Bij verschil van inzicht omtrent de wijze van behandeling van de zaak heeft TA
het recht de opdracht te beëindigen.

5. Gegevensverstrekking
5.1 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TA aangeeft of waarvan
de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TA worden verstrekt.

5.2 Als de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft TA het recht de
uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

5.3 Alle aan een cliënt of bepaalde opdracht gerelateerde informatie wordt door TA
vertrouwelijk behandeld, tenzij de cliënt toestemming voor verder gebruik verstrekt.

5.4 Wet- en regelgeving verplicht TA zich de identiteit van haar cliënten (en
bestuurders van de rechtspersonen, als de cliënt een rechtspersoon is) te
controleren. Cliënt kan gevraagd worden zich te identificeren aan welk verzoek cliënt
prompt zal voldoen. De cliënt stemt ermee in dat TA desgewenst de
persoonsgegevens (vertrouwelijk) bewaart in haar administratie.

5.5 Na beëindiging van de opdracht worden door TA in het kader van de opdracht
verkregen gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn opgeslagen. TA is
gerechtigd de cliënt die afschriften van dossiergegevens uit het archief verstrekt
wenst te krijgen, kosten die daarvoor worden gemaakt in rekening te brengen. Aan
het einde van de bewaartermijn heeft TA het recht gearchiveerde gegevens te
vernietigen.

6. Inschakelen van derden
6.1 TA zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TA zal (behalve bij deurwaardersbijstand) bij
de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met cliënt. Iedere
aansprakelijkheid van TA voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, tenzij
TA opzet of grove schuld kan worden verweten.

6.2 Als deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een
opdracht van/namens de cliënt willen beperken, gaat TA ervan uit en bevestigt zij zo
nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de bevoegdheid
inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te
aanvaarden.

7. Honorarium
7.1 Tenzij partijen ten aanzien van de vergoeding van de door TA in opdracht van de
cliënt verrichte werkzaamheden anders overeenkomen, is TA gerechtigd om de cliënt
voor de door haar verrichte werkzaamheden een honorarium vermeerderd met
verschotten, reiskosten en BTW in rekening te brengen.

7.2 Het in een tijdvak verschuldigde honorarium wordt bepaald door het aantal aan
de uitvoering van de opdracht bestede uren, in tijdseenheden afgerond op zes
minuten, te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van TA. Het geldende
uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk aan de cliënt bevestigd.
De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het
nieuwe kalenderjaar opnieuw vastgesteld en bij de eerstvolgende declaratie aan
cliënt medegedeeld.

7.3 Verschotten betreffen de kosten van derden, griffierecht, et cetera.

8. Betaling
8.1 De cliënt zal declaraties binnen veertien dagen na factuurdatum (= vervaldatum),
zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening, betalen door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie aangegeven
bankrekeningnummer.

8.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van
rechtswege in verzuim. De opeisbare hoofdsom wordt in dat geval vermeerderd met
1 % rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te
berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening. Als cliënt
in verzuim komt te verkeren is TA gerechtigd tot aansporing van nakoming een boete
ad 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen.

8.3 Als TA genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde
betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is TA eveneens
gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
incasso aan de cliënt door te berekenen.

8.4 Door TA ontvangen betalingen worden op de eerste plaats in mindering gebracht
op achtereenvolgens de verschuldigde boete, kosten, rente en op de declaraties die
het langste openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere declaratie.

8.5 Totdat algehele betaling van de openstaande (voorschot)declaratie heeft
plaatsgevonden, is TA gerechtigd om haar prestatie op de schorten, daaronder
tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van cliënt dan waarop
de onbetaalde declaratie betrekking heeft.

8.6 TA heeft het recht om alle bescheiden die zij vanwege de cliënt onder zich heeft,
ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen
betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft
plaatsgevonden.

8.7 Als TA een overeenkomst van opdracht aangaat met twee of meer personen, dan
zijn deze personen allen jegens TA hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming
van de overeenkomst.

9. Voorschot
TA heeft te allen tijde het recht om de cliënt een voorschot voor honorarium,
verschotten en BTW in rekening te brengen. Het door de cliënt betaalde voorschot
wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Enige aansprakelijkheid van TA is steeds beperkt tot het bedrag dat in
voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag
van een van toepassing zijnde eigen risico.

10.2 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TA beperkt tot
maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkstelling door de
cliënt verschuldigd honorarium.

11. Overmacht
11.1 In het geval van overmacht is TA gerechtigd om zonder gerechtelijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de
omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of
restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

11.2 Onder “overmacht” aan de zijde van TA wordt te dezen verstaan: elke
omstandigheid, waarmee TA ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen
rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijze niet door de cliënt kan worden verlangd, zoals onder
andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij TA, het niet beschikken over voldoende
gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan
wel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand,
overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog,
machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en
alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of
onmogelijk maken.

12. Geschillenbeslechting/Toepasselijk recht
12.1 TA beschikt over een klachtenreglement. Een kopie van het klachtenreglement
wordt u op verzoek toegestuurd. Elke klacht over de door TA gegeven
dienstverlening wordt ingediend bij het Mr. C. Teiwes die zal zorgdragen voor
adequate afwikkeling daarvan. Komen partijen in onderling overleg niet tot een
oplossing, dan staat het de cliënt vrij een klacht in te dienen bij de deken van de
Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag.

12.2 TA is aangesloten bij de Klachten en Geschillencommissie Advocatuur
(https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/). Indien de
interne klachtbehandeling niet tot een oplossing leidt staat het cliënt vrij genoemde
geschillencommissie te adiëren.

12.2 Op elke overeenkomst van opdracht tussen TA en cliënt is Nederlands recht
van toepassing. Procedures die niet worden voorgelegd aan de Klachten en
Geschillencommissie Advocatuur, zullen worden aangebracht bij de bevoegde
rechter in het arrondissement Den Haag.

14. Wijziging van de voorwaarden
TA is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip. TA zal de gewijzigde voorwaarden
tijdig aan cliënt toezenden. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld,
treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem deze wijzigingen kenbaar
zijn geworden.

Scroll naar boven