Privacybeleid

Verwerken persoonsgegevens
In het kader van mijn werk als advocaat verwerk ik persoonsgegevens van cliënten en
andere partijen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald
persoon. Verwerken betekent dat ik deze gegevens vastleg, in voorkomende gevallen
actualiseer en bewaar zo lang nodig is.


Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om mijn werk te kunnen doen. Dat werk
houdt in: adviseren, verwijzen, procederen en alles wat daar verder bij komt kijken.


Wat voor soort gegevens verwerk ik?

Er zijn twee categorieën gegevens: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en uw contactgegevens. Onder bijzondere
persoonsgegevens vallen onder meer het Burgerservicenummer (BSN), gegevens over
iemands nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging of gezondheid. Ik verwerk zowel
gewone als bijzondere persoonsgegevens.


Waarom mag ik gewone persoonsgegevens verwerken?

Ik mag gewone persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om mijn werk als
advocaat goed uit te voeren. Het verwerken van persoonsgegevens draagt bij aan de
behartiging van de belangen van mijn cliënten. Dat belang is breder dan alleen de uitvoering
van een goede dienstverlening jegens mijn cliënten. Het gaat ook om het algemene belang
van goede rechtsbedeling en goed georganiseerde rechtshulp. Verder is het zo dat mijn
cliënten mij opdracht geven om bepaalde werkzaamheden voor hen te verrichten. In dat
geval is de verwerking van de gegevens nodig in het kader van uitvoering van de opdracht.


Waarom mag ik bijzondere persoonsgegevens verwerken?

Ik mag bijzondere persoonsgegevens- bijvoorbeeld met BSN- verwerken als dat nodig is
voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Het verwerken van
deze bijzondere gegevens is daarnaast toegestaan wanneer de betrokkene mij hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Mijn cliënten geven die toestemming doordat ze mij opdracht geven om in een bepaalde kwestie voor hen op te treden en door mij in het
kader van die opdracht de betreffende gegevens te verstrekken.


Verstrekken aan derden

Ik verstrek persoonsgegevens alleen aan derde-partijen of instanties als dat nodig is in het
kader van mijn werk en past binnen de grenzen van het beroepsgeheim. Elke advocaat
heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat een advocaat in beginsel geen informatie met
anderen mag delen met betrekking tot zijn zaken en cliënten. Ik mag alleen gegevens naar
buiten brengen wanneer dit nodig is het kader van de uitvoering van mijn werk en de cliënt
daar geen bezwaar tegen heeft. Hierbij kunt u te denken aan overleg met de wederpartij,
correspondentie met de advocaat van een wederpartij, het aanleveren van stukken aan een
deurwaarder, het indienen van stukken bij de rechtbank, het inschakelen van derden
(bijvoorbeeld een accountant of een tolk). Soms zijn wij op grond van de wet verplicht
gegevens te verstrekken aan een toezichthouder (bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van
Advocaten).


Inschakelen van derden (verwerkers)

Ik maak bij mijn werk gebruik van de diensten van derden. Deze derde partijen krijgen dan
de beschikking over door mij aangeleverde persoonsgegevens. Als deze derde partijen de
gegevens onder mijn verantwoordelijkheid verwerken- sluit ik met hen zogenoemde
verwerkersovereenkomsten. Daarin staat- in het kort- dat deze partijen zorgvuldig met de
gegevens moeten omgaan en optimaal zorgdragen voor een goede beveiliging.


Wat doe ik nog meer met uw gegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van mijn praktijkvoering en voor geen
enkele ander doel, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming heeft gegeven.


Bescherming van uw gegevens

De veiligheid en bescherming van uw gegevens is belangrijk. Daarom sluit ik
verwerkersovereenkomsten met derde partijen met wie ik samenwerk. Binnen de eigen
praktijk is de beveiliging van gegevens een prioriteit. Mijn beveiliging voldoet aan de
technische standaarden die daaraan worden gesteld.


Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar gegevens net zo lang als nodig is in het kader van mijn praktijkvoering. Verder
ben ik gebonden aan de termijnen zoals deze door de overheid zijn opgelegd.


Wat zijn uw rechten?

U heeft onder meer het recht om:
– uw persoonsgegevens in te zien;
– uw gehele dossier op te vragen;
– uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of deze te laten verwijderen;
– uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken;
– Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u sturen via onderstaande
contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht
van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Teiwes Advocatuur aan uw
verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoek met betrekking tot vermelde privacyrechten kunt u richten aan
c.teiwes@teiwesadvocatuur.nl.


St
atistieken en cookies
Teiwes Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische
doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en
worden niet door Teiwes Advocatuur verkocht aan derden. Om het gebruiksgemak van de
website van Teiwes Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van
Teiwes Advocatuur bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt
het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit
en het gebruiksgemak van de website kan beperken. De website van Teiwes Advocatuur maakt gebruik van cookies van Koko Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Koko Analytics veroorzaakt geen privacy problemen omdat het geen persoonlijke gegevens verzamelt en niets doorgeeft aan externe servers. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassen privacyverklaring

Teiwes Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en
zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Aanpassingen worden altijd op de website
gepubliceerd.

Publicatiedatum 25 maart 2020

Scroll naar boven